Butas 1 II aukšte

Daugiau nuotraukų

Bernardinų g. 9 Vilniuje, butų architektūros tyrimai


Architektūros tyrimus atliko Robertas Zilinskas.


Aprašymas

Vienas butų yra pirmame, du – antrame aukšte. Buto pirmame aukšte tyrimų vienas iš tikslų buvo nustatyti, ar po juo yra buvęs rūsys. Po grindimis atidengtas pamatas sumūrytas iš 65x150x mm plytų, surištų rudu skiediniu. Toks mūras būdingas laikotarpiui po 1655 m. karo. Jis pastebėtas taip pat tarpuvartės sienose ir gatvės fasadinėje sienoje. Pamatas eina gilyn ne mažiau 1,4 m, apačioje sustorėdamas 3 cm. Sustorėjimas prasideda aukščiau ties patalpos viduriu ir žemėja link jos kampų. Akivaizdu, kad į jį yra rėmęsis skliautas. Erdvė po grindimis užimta griuvenomis su tuštumomis. Vadinasi, XVII šmt. antroje pusėje buvo įrengtas skliautuotas rūsys, vėliau skliautas įgriuvo, patalpa užpildyta griuvenomis. Pirmame aukšte iš giliai įsigėrusių suodžių galima spęsti buvus virtuvei.
1808 m. miesto plane, kuriame tiriamas namas priklauso posesijai Nr.146, vaizduojamas pastato tęsinys nuo tiriamos vietos į kiemo gilumą. Dabartiniame pastato tūryje vyrauja 45÷48x105÷112x210÷220 mm gelsvų plytų mūras, būdingas XIX šmt. pirmajai pusei, bet laikotarpiui po 1808 m. Mūre nerasta žymių, kad pastatas būtų tęsęsis į kiemo pusę, vadinasi, tęsinys buvo ankstyvesnis, jo atsisakyta rekonstruojant namą po 1808 m., formuojant dabartinį tūrį su dabartiniais vartais, kurių arkos sumūrytos iš vyraujančio tipo plytų. Gi 1845 m. miesto plane (ten namas žymimas Nr.183) tęsinio kiemo pusėn nebėra, pastatas orientuotas išilgai gatvės, taigi, dabartinis namo tūris yra laikotarpio tarp 1808 m. ir 1845 m., kas atitinka mūro tipą.
Šio rekonstrukcijos laikotarpio yra ir tapyba antrame aukšte ir antro aukšto lubų sijos, antro aukšto išplanavimas, vėliau gerokai pakeistas. Abu antro aukšto butai yra buvę vienu anfilafiškai išplanuotu butu. Nepakitusios langų angos, tiek gatvės, tiek kiemo pusėje, jų angokraščiai tebeturi tapyba dekoruotą apdailos sluoksnį. Atvirų sijų lubos yra buvusios ir virš pirmo aukšto, kurio viršutinė dalis su buvusių lubų žymėmis dabar yra antrame aukšte. Viename iš antro aukšto butų išaiškintas antras XIX šmt. pirmosios pusės etapas, kuriame naudotos dar smulkesnės plytos - 40÷44x105÷107x215÷226 mm, ir galutinai suformuotas patalpų išplanavimas. Antro aukšto patalpų lubos tinkuotos ne ant balanų, o ant stambių skersai sijų kalvių darbo vinimis prikaltų tašų, kaip buvo įprasta XIX šmt. pradžioje.
Patalpų išplanavimas kito pamažu iki XX šmt. antrosios pusės, kai naudojant modulines plytas, jis baigtas keisti, visiškai ignoruojant ankstesnįjį. Iš anfiladinio išplanavimas virto sekcijiniu, įrengta ir dabartinė laiptinė. Pakeista tarpaukštinė perdanga. Pirminis patalpų išplanavimas ir jų erdvinė struktūra, stilingai dekoruotas interjeras pagal atliktų tyrimų duomenis tebegali būti atkurti. 

Duomenis apibendrino ir pateikė Robertas Zilinskas

Bernardinų g. 9 Vilniuje, butų architektūros tyrimai

EUR

0,00 €