Ištrauka iš 1737 m. Vilniaus plano

Daugiau nuotraukų

Rūsio Aušros Vartų g. 27 Vilniuje architektūros tyrimai


Architektūros tyrimus atliko Robertas Zilinskas ir Ričardas Račinskas


Aprašymas

Atrastasis rūsys itin ankstyvas šiai miesto daliai, kurią įprasta laikyti vėlyva. Tai viena XVI šmt. to paties laikmečio cilindriniu skliautu perdengta patalpa. Plytų proporcijos, dviejų trumpinių eilių arkinės sąramos, stambus riebus skiedinys rodo, kad mūryta ne vėliau šimtmečio vidurio. Rūsys ypatingai įgilintas vėlyvos antžeminės pastato dalies atžvilgiu. Jis XVII – XVIII šmt. intensyviai rekonstruotas, įrengiant dabartinę skliautuotą laiptinę, durų, švieslangio angą, kas reikštų patalpos įterpimą į naują pastato struktūrą.
Artimiausi ankstyvi statiniai – XVII šmt. pradžios šv. Nikodemo bažnyčia už 100 m į šiaurės rytus ir XVI šmt. pradžios Medininkų Vartai 160 m į šiaurę.
Ankstyvo intarpo šioje Aušros Vartų gatvės atkarpoje bus nulėmusi gatvės, tuo metu buvusios vienu pagrindinių į miestą vedusiu traktu, svarba. 1581m. miesto aksonometriniame plane vietovė pavaizduota kaip tankiai užstatyta. 1737 m. vieta, kurioje aptiktas rūsys, užstatyta ko ne perimetriškai, ir apie ją pavaizduota smaila trijų kelių sankryža, nuo kurios atšaka eina šiaurės vakarų kryptimi – link Apvaliojo Bokšto. Tad aptiktasis rūsys galėjo priklausyti kokiai traktų sankryžoje stovėjusiai karčiamai. Be to, pusiaukelėje nuo sankryžos į Medinikų Vartus yra buvusi viena pagrindinių Vilniaus vandenviečių, kuriai buvo reikalingas aptarnavimas ar atvirkščiai – vieta buvo patogi gausiai vandenį naudojančiai veiklai.
1808 m. miesto plane buvusios sankryžos vietą žymi užstatymo išretėjimas, daržai, dykra. Nuo jos į šiaurę artimiausias mūrinis pastatas per arti dabartinio Aušros Vartų 23. Į pietus nuo daržų – keli nedideli mūriniai statiniai, kurių vienas ir yra nagrinėjamasis reliktinis namas.

 Duomenis apibendrino ir pateikė Robertas Zilinskas

Rūsio Aušros Vartų g. 27 Vilniuje architektūros tyrimai

EUR

0,00 €