1780 m. planas

Daugiau nuotraukų

Aukštadvario dominikonų vienuolyno istorijos tyrimai

 


Istorinius duomenis apibendrino Robertas Zilinskas.


 

Aprašymas

1518 m. pirmos medinės bažnyčios, klebonijos ir mokyklos statybai dovanota pinigų, žemės, ežerų ir pastatų.
1625 -1635 m. Jonas Alfonsas Liackis pastatė mūrinę bažnyčią ir dominikonų vienuolyną, prie kurio veikė pradžios mokykla. Prie bažnyčios pristatyta šv. Dominyko koplyčia, po kuria laidoti Liackių giminės žmonės. Pristatyta zakristija.
1655 m. karo metu bažnyčia apgriauta.
1674 m. vizitacijoje minima bažnyčios statyba.
1675 m. prie prioro Liudviko Soliatickio bažnyčia baigta statyti ir dekoruoti.
1738  m.po karų prie prioro Bonifaco Killemo pradėtas pastatų atnaujinimas, labiau bažnyčios.
1741  m.remontas baigtas.
1772.10.01. vyskupas Tomas Zenkovičius bažnyčią konsekravo šv. Dominyko vardu. Joje buvo 6 altoriai, mauzoliejus, zakristija, krikštykla, priebažnyčiu, bokštai, viduje nebuvo kolonų. Vienuolyne buvo 4 celės viršuje ir apačioje, prioro patalpos, virš stogo – signaturka su varpeliu.
1812 m. karo metu vienuolynas ir bažnyčia apdegė. Sudegė bokštai, medinės dalys.
1830 m. vizitacija, turto aprašymas. Mūrinė bažnyčia 45x24 (sieksnių? aršinų?), vienuolynas 50x18x15. dar buvo tašytų rąstų 40x18x4 oficina ir medinis dviejų aukštų 20x12x19 aruodas, 12 arklių medinės 15x12x4 arklidės, 10x10 ledainė, medinė 20x9 klėtis, tašytų rąstų 38x24x5 tvartai, medinis 20x8x4 bravoras su pirtimi, sodas, žemės, palivarkas.
1832 m. po sukilimo bažnyčia ir vienuolynas uždaryti. Trakų dekano raportas vyskupui, klebono raportas.
1833 m. grupės žmonių raštas dėl vargonų.
1835 m. bažnyčios turto padalinimo projektas.
1836.02.09. įsteigta cerkvė.
1838  m.klebono raportas.
Nuo 1843 m. (iki 1866 m. ?) bažnyčia pertvarkoma į cerkvę, vienuolynas – į kareivines. Katalikai meldėsi kapinių koplyčioje.
1844 m. turto aprašymas.
1845 m. uždaromos bažnyčios turto aprašymas.
1845 -1850 m. “nastojateliaus” K. Rapovskio pretenzijos nagrinėjimo byla.
1846 m. klebono ir zakristijono raportai vyskupui, bažnyčios kapitalo aprašymas, vizitacija.
1847 m. dekano raportai vyskupijai.
1849 m. karo ministerijos raštas vyskupijai.
1866 m. panaikinta katalikų parapija.
I pasaulinio karo metu bažnyčioje buvo javų sandėlis.
1909 m. atkurta parapija, bet bažnyčia buvo kitur, konsekruota 1914.
1914 m. karo nuostolių skaičiavimo aktas.
1915 m. turto aprašymas.
1919 m. bažnyčioje rengti šokiai ir teatro vaidinimai, netrukus grąžinta katalikams.
1923.05.15. Vilniaus vyskupas Jurgis matulaitis  bažnyčią ir vienuolyną pavedė Katalikių moterų kultūros draugijai. Vienuolynas pritaikytas mergaičių ūkio mokyklai, kuri atidaryta 1923.10.13.
Po II pasaulinio karo bažnyčia uždaryta, baudota kaip sandėlis, vėliau joje įrengtas restoranas.
1950.02.22. Trakų apskrities vykdomojo komiteto aktas apie šv. Dominyko bažnyčios perdavimą kultūros namams, įrangą perduodant parapinei bažnyčiai.
1959 m. vienuolyne veikė žemės ūkio technikumas.
1960 m. (1961 m.) vyko rekonstrukcija.
1962 m. padidinta koplyčia.
1966 m. bažnyčia uždaryta.
1980 m. technikumas reorganizuotas į profesinę mokyklą.


Duomenis apibendrino ir pateikė Robertas Zilinskas

Aukštadvario dominikonų vienuolyno istorijos tyrimai

EUR

0,00 €